Propozice závodu

JIHLAVSKÁ 24 MTB, 2024

1. TERMÍN

Sobota a neděle 15.– 16. června 2024

2. LOKALITA

Areál letního kina Jihlava, Heulos, www.amfik.cz

Přesná adresa:
Amfiteátr Březinovy sady
Březinovy sady 4733/16
586 01 Jihlava
Česká Republika


3. ZÁVOD NA 24 HODIN

Kategorie
• jednotlivci muži U23 (18-22 let. Závodníci ve věku od 16-18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, a to pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu.),
• jednotlivci muži 23 - 39 let,
• jednotlivci muži 40 - 49 let,
• jednotlivci muži 50 - 59 let,
• jednotlivci muži 60 let +,

• Jednotlivci ženy U23 (18-22 let. Závodníci ve věku 16-18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, a to pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu.),
• jednotlivci ženy 23 - 39 let,
• jednotlivci ženy 40 let +,

• 2 tým muži,
• 2 tým ženy,
• 2 tým mix,

• 4 tým muži,
• 4 tým ženy,
• 4 tým mix
Jako čtyřčlenný tým může závodit i tým o 3 závodnících.

Při určování věku závodníka se bere v úvahu pouze rok narození, nikoli přesné datum.
Např., závodníci narození 1. 1. 2000 a 31. 12. 2000 jsou pro závod oba považováni za 24-leté.

Startovné
Cena startovného se liší dle data registrace:
• Platba startovného bezhotovostně do 31. 1. 2024
4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1500,- Kč/ osoba – snížená cena startovného.

• Platba startovného bezhotovostně od 1. 2. 2024 do 31. 5. 2024
4-tým, 2-tým, jednotlivci = 2000,- Kč/osoba – základní cena startovného.

• Platba startovného hotovostí na místě závodu od 14.6. do 15.6.2024 v čase prezence závodníků
4-tým, 2-tým, jednotlivci = 2000,- Kč/ osoba – základní cena startovného.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 2 x teplé jídlo, 2 x nápoj), zdravotní pomoc, měření času, ubytovací a parkovací poplatky, mytí kol, vstup na případný doprovodný kulturní program v sobotu v prostoru areálu. V případě neúčasti se startovné nevrací.4. ZÁVOD NA 12 HODIN

Kategorie:
• Jednotlivci muži,
• Jednotlivci ženy,

• 2 tým muži,
• 2 tým ženy,
• 2 tým mix

Startovné
Cena startovného se liší dle data registrace:
• Platba startovného bezhotovostně do 31. 1. 2024
2-tým, jednotlivci = 1000,- Kč/ osoba – snížená cena startovného.

• Platba startovného bezhotovostně od 1. 2. 2024 do 31. 5. 2024
2-tým, jednotlivci = 1500,- Kč/ osoba - základní cena startovného.

• Platba hotovostí na místě závodu od 14.6 do 15.6.2024 v čase prezence závodníků
2-tým, jednotlivci = 1500,- Kč/ osoba – základní cena startovného.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 1 x teplé jídlo, 1 x nápoj), zdravotní pomoc, měření času, ubytovací a parkovací poplatky, mytí kol, vstup na případný kulturní program v sobotu v prostoru areálu. V případě neúčasti se startovné nevrací.5. ZÁVOD NA 24 KM

Kategorie:
• Jednotlivci

Startovné
Cena startovného se liší dle data registrace:
• Platba startovného bezhotovostně do 31. 1. 2024
400,- Kč/ osoba – snížená cena startovného.

• Platba startovného bezhotovostně od 1. 2. 2024 do 31. 5. 2024
500,- Kč/ osoba - základní cena startovného.

• Platba hotovostí na místě závodu od 14.6 do 15.6.2024 v čase prezence závodníků
500,- Kč/ osoba – základní cena startovného.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo, zdravotní pomoc, měření času, parkovací poplatky, mytí kol, vstup na případný kulturní program v sobotu v prostoru areálu. V případě neúčasti se startovné nevrací.6. PŘIHLÁŠKY A PLATBY

Přihlášky elektronicky na internetové adrese: REGISTRACE nebo osobně na místě závodu.
Cena startovného se liší dle data registrace.
Uzávěrka elektronických přihlášek a bezhotovostních plateb startovného je:
• do 31. 1. 2024 - snížená cena startovného,
• do 31. 5. 2024 - základní cena startovného.
Přihlášky a platby po termínu 31.5.2024 pouze v místě startu v době registrace. Na místě v čase prezence závodu – 14.6. a 15.6.2024 - základní cena startovného.
Závodníci si mohou při elektronickém přihlášení objednat triko s motivem závodu za 200 Kč.
Při přihlašování je možné objednat úrazové pojištění pro závod. Podmínky: Doba nezbytného léčení DNL-D 200,– Kč. Trvalé následky úrazu 600 000,– Kč. Smrt následkem úrazu 300 000,– Kč. Cena pojištění 306,– Kč.

ZPŮSOB PLATBY:
• bezhotovostně na účet banky: Fio-banka, a.s., č.ú. 2002375059 / 2010, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování. Doklad o bezhotovostním zaplacení vezměte s sebou k prezentaci,
• nebo hotovostně na místě při prezentaci do závodu.7. TRASA ZÁVODU

Závodní okruh je veden městským lesoparkem a městem, včetně jeho historického centra. Délka jednoho kola je 8 km, převýšení cca 200 m. Trasa je společná pro všechny kategorie závodu.
Střídání štafet bude probíhat v prostoru startu na místě určeném pořadateli.
Trať bude označená šipkami a páskou. Závodníci musí jezdit výhradně po označené trati.
Závodník, který opustí trať z nějakého důvodu, se musí vrátit do stejného bodu a pokračovat v kole. V případě, že kolo nedokončí a vrátí se z opačného směru je toto povinen nahlásit časomíře.


8. ČASOMÍRA

Zajišťuje firma Ptime, s.r.o..
Závod bude měřen čipy. Každý závodník obdrží čip při prezentaci spolu se startovním číslem. Startovní čip na konci závodu závodník vrátí na prezenci závodu.


9. PRAVIDLA ZÁVODU

POVINNÉ VYBAVENÍ Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech v dobrém technickém stavu. Každý účastník je povinen používat v době od 21:00 hod. do 05:30 hod. dostatečné osvětlení (bílé vpředu a červené vzadu) s tím, že zadní světlo nesmí blikat, ale musí po celou dobu pouze svítit.

MIX
Mix znamená alespoň jedna žena v týmu.

ZMĚNA KATEGORIE
V případě, že se určité kategorie zúčastní méně než 3 týmy (dvojice a 4členné týmy), může být tato kategorie sloučena s jinou kategorií (např. kategorie mix bude sloučena s kategorií muži). Přehlášení závodníků a týmů během závodu do jiné kategorie není možné.

PODMÍNKY ÚČASTI
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník vyplněním a odevzdáním přihlášky (online registrace) nebo svým podpisem na přihlášce (registrace na místě) vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že: bere na vědomí, že se závod koná (jede) za plného silničního provozu a bude dodržovat platná pravidla silničního provozu závodu se účastní na vlastní nebezpečí.
- Po celou dobu závodu bude používat ochrannou cyklistickou přilbu,
- není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu,
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy,
- pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu v celém areálu závodu (nejen v prostoru startu a cíle, ale i kdekoli na celé trati).

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA závodu Jihlavská 24 MTB
Beru na vědomí, že trasa závodu byla vytyčena na veřejných komunikacích a závod se koná za běžného provozu. Této skutečnosti přizpůsobím své chování na trati tak, aby se předešlo úrazům a škodám na majetku. S možnými riziky na trati jsem byl pořadatelem seznámen.
Po celou dobu závodu se budu řídit pravidly silničního provozu, pravidly soutěže a pokyny pořadatele. Závodu se účastním na vlastní nebezpečí a nebudu uplatňovat vůči pořadateli žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti se závodem, pokud tato odpovědnost nebyla s pořadatelem předem sjednána.
Zájemcům o účast v závodech JIHLAVSKÁ24MTB doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.

START ZÁVODU
Start závodu na 24 a 12h je hromadný z náměstí v sobotu 15. 6. 2024 v 11:00, následně vjezd do prvního měřeného kola (v areálu letního kina) je letmý.
Start závodu na 24km je jednotlivý (po 1 min) od 17:00 z areálu letního kina z prostoru vyhrazenému pro střídání.

STŘÍDÁNÍ
Střídání závodníků v týmu může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu vyhrazenému. Střídání je stvrzeno zřetelným dotykem, například plácnutím. Střídání jinde na trati není možné a je důvodem k diskvalifikaci.

OPRAVY KOL, SERVIS KOL
Opravy kol jsou povoleny jak v depu, tak na trati. Závodníkům je dovoleno vyměnit i celé kolo v průběhu závodu.
Jakékoli zkracování trati je zakázáno a bude potrestáno vyloučením ze závodu.
Podávání občerstvení je povoleno kdekoli na trati.
Závodníci se zavazují, že po trati nebudou odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atp.

ODSTOUPENÍ ZE ZÁVODU
Závodník (tým) může kdykoli odstoupit ze závodu. Když se tak stane, musí o tom neprodleně informovat časomíru a organizátory závodu. Splní-li podmínky klasifikace, získají oficiální výsledek.

PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ ZÁVODU
Závod může být pozastaven nebo přerušen v důsledku extrémně špatného počasí nebo mimořádných událostí, o kterých rozhodne organizátor. V případě předčasného ukončení závodu z výše zmíněných důvodů závodníci nemají právo nárokovat vrácení startovného!
Bude-li závod pozastaven, tak všichni závodníci musí dokončit kolo a jejich čas a okruhy budou zaznamenány.
Bude-li závod následně pokračovat, závodníci budou znovu startováni podle rozdílu časů při dojezdu. Závodníci, kteří byli při pozastavení v depu, vyjedou s prvním závodníkem ve chvíli nového startu.
Bude-li závod předčasně ukončen, bude platit pořadí v momentě uzavření trati.

Kontrolními průjezdovými branami mohou projíždět pouze závodníci, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni.
Označený prostor v okolí kontrolních průjezdových bran je přísně zakázanou zónou pro všechny ostatní závodníky a pohyb v tomto prostoru může být důvodem k diskvalifikaci.
Závodník, který tlačí kolo, musí uvolnit stopu závodníkovi, který jede na kole. Pomalejší závodník je povinen uvolnit stopu rychlejšímu.
Nesportovní chování jakéhokoli druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci.

TECHNICKÉ POTÍŽE NA TRATI
Jestliže chce závodník pokračovat v závodu i přes technické potíže na trati, je povinen buď dokončit započaté kolo po směru závodu (kolo se započte do celkového součtu), a nebo se vrátit proti směru závodu. Pokud se závodník vrátí v protisměru, je toto okamžitě povinen nahlásit časomíře, toto kolo se mu do celkového součtu započítávat nebude.

CÍL A DOBA TRVÁNÍ ZÁVODU
- pro 24h závod: Kolo, které začalo před uplynutím 24 h od startu (neděle 11:00) a skončilo před uplynutím 25 h od startu (neděle 12:00) bude započítané do výsledku závodníka. Konec závodu je nejpozději v neděli 16.6.2024 ve 12:00.
- pro 12h závod: Kolo, které začalo před uplynutím 12 h od startu (sobota 23:00) a skončilo před uplynutím 13 h od startu (sobota 24:00) bude započítané do výsledku závodníka. Konec závodu je nejpozději v sobotu 15.6.2024 ve 24:00.
- pro 24km závod: Závod na čas na 3 kola s jednotlivým startem. První závodník vystartuje v sobotu 15.6.2024 17:00. Předpokládaný konec závodu 20:00.

PODMINKY KLASIFIKACE PRO ZÁVOD NA 24 HODIN
Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 3 kola. Tuto povinnost má i každý člen týmu.
Výjimka třech kol platí jen v případě zranění závodníka člena štafety.

VYHODNOCENÍ, VYHLAŠOVÁNÍ, PRIZE MONEY
Vyhlašují se první tři v obsazené kategorii.
Vyhlašuje se celkové absolutní pořadí jednotlivců, mužů a žen. Dle něj se budou přidělovat za závod na 24h price money.
1. Místo 5 000 Kč
2. Místo 3 000 Kč
3. Místo 2 000 kč
Závodníci budou vyhodnoceni podle ujetých kol. V případě shodné vzdálenosti rozhodne dřívější dojezdový čas.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 30 minut po ukončení závodu. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat do 60-ti minut po ukončení závodu v dané kategorii oproti kauci ve výši 500,- Kč.
Podpisem výsledkové listiny hlavním pořadatelem jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější připomínky a reklamace nebudou uznány.

PROTESTY
Protesty mohou podávat pouze závodníci (kapitáni), registrovaní pomocníci nebo organizátoři závodu.


10. POŘADATEL:

SLIBY – CHYBY, z.s.
Hluboká 84/20, 586 01 Jihlava

IČO: 228 44 325
Bankovní spojení: Fio-banka, a.s., č.ú. 2002375059 / 2010
IBAN: CZ92 2010 0000 0020 0237 5059
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX


11. DODATKY

K propozicím náleží „Dodatek o ubytování“ a „Program závodu“.

Sliby-Chyby, z.s.
Miroslav Malík
24. 10. 2023


Více na:
www.jihlavska24mtb.cz/ubytovani.html
www.jihlavska24mtb.cz/kontakty.html
www.facebook.com/jihlavska24mtb.cz

propozice ke stažení

download
Dodatek propozic závodu - UBYTOVÁNÍ

stáhnoutsponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor