Výsledky seriálu

zde ke stažení

serial24mtb

Místa a termíny

9. ročník 2019

Náchod (CZ)       3. 5.– 5. 5.
Náchodská 24 hours MTB
www.nachodska24hoursmtb.cz

Jihlava (CZ)       17. 5.– 19. 5.
Jihlavská 24 MTB
www.jihlavska24mtb.cz

Belá | Nižné Kamance (SK)       7. 6.– 9. 6.
FESTINA 24 HODÍN MTB
www.24mtb.eu

Sokolov (CZ)       6. 9.– 8. 9.
SOKOLOVSKÁ 24 MTB
www.sokolovska24mtb.cz

STRONG POWER Československý seriál 24 hodin MTB 2019

PRAVIDLA ČESKOSLOVENSKÉHO SERIÁLU 24 HODIN MTB

Organizátoři závodu, hlavní komisař nebo ředitel závodu si vyhrazují právo kdykoli změnit pravidla a předpisy, aby poskytli spravedlivé a bezpečné pormínky pro závod. Od závodníků se bude se bude vyžadovat, aby si při registraci prostudovali kopii konečných pravidel a předpisů. Po ukončení registrace se všechny změny pravidel a nařízení oznámí na poučení závodníků.

POVINNÁ VÝBAVA

Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech v dobrém technickém stavu. Přilba na hlavě je na trati pro závodníky povinná. Absence přilby je důvodem k okamžitému vyloučení ze závodu. Každý účastník je povinen používat během nočních hodin dostatečné osvětlení v době od soumraku do úsvitu. Zadní červené světlo musí trvale svítit, nesmí blikat.

BEZPEČNOST

Okruhy jsou označeny, ale závodí se za plného provozu ostatních vozidel. Účastníci závodu berou toto na vědomí a jsou povinni přizpůsobit svoji jízdu pravidlům silničního provozu a aktuální situaci na trati. Závodníci jedou na vlastní nebezpečí.

KATEGORIE A VĚK

Věk závodníka se počítá do 31. prosince roku, ve kterém se závody konají. Od každého závodníka se bude při prezentaci vyžadovat předložení dokladu totožnosti.
Minimální věk pro vstup do závodu je 18 let.
Závodníci ve věku 16 nebo 17 let mohou vstoupit do závodu podle uvážení organizátora výhradně v kategorii U23 a pouze v případě že:
- mají pojištění hostitelského státu, které zahrnuje účast na takovémto závodě
- mají písemné svolení zákonného zástupce s úředně ověřeným podpisem, včetně úředního překladu do jazyka hostitelské země.
Závodník může startovat pouze v jedné kategorii.

KATEGORIE SERIÁLU

24 hod. Sólo muži U23
24 hod. Sólo muži 23 - 39 let
24 hod. Sólo muži 40 - 49 let
24 hod. Sólo muži 50 - 59 let
24 hod. Sólo muži 60 let +

24 hod. Sólo ženy U23
24 hod. Sólo ženy 23 - 39 let
24 hod. Sólo ženy 40 let +

24 hod. 2 tým muži OPEN
24 hod. 2 tým muži 40 let +
24 hod. 2 tým ženy OPEN
24 hod. 2 tým mix OPEN

24 hod. 4 tým muži OPEN
24 hod. 4 tým muži 40 let +
24 hod. 4 tým ženy OPEN
24 hod. 4 tým mix OPEN

Týmové kategorie OPEN: těchto kategorií se může zúčastnit závodník/ce libovolného věku. Tým, bude hodnocen pouze v této kategorii. V případě, že chce být závodník hodnocen v seriálu, musí absolvovat minimálně 3 závody v jedné kategorii.

BODOVÁNÍ SERIÁLU

1. místo 200 bodů
2.–32. místo dále po 5 bodových rozdílech
33.–53. místo po 2 bodových rozdílech

KLASIFIKACE

Když se starší závodník přihlásí byť jen v jediném závodě Československého seriálu 24 hodin MTB do kategorie OPEN, nebude hodnocený ve své věkové kategorii. Jestliže absolvuje všechny závody v kategorii OPEN bude v této také hodnocen.
Klasifikováni budou závodníci / týmy, které se zúčastní minimálně tři závodů a budou vyhodnoceni ve výsledkové listině těchto závodů. Pro štafety – 4 týmy platí : těchto čtyř závodů se musí zúčastnit tři stejní závodníci – jednoho možno nahradit, nebo odjede čtyřčlenný tým závod ve třech.
Pro celkové hodnocení do seriálu budou započítány tři nejlepší výsledky. V případě shodnosti bodů vyhrává tým / jednotlivec s větším počtem najetých kilometrů.
Průběžné a konečné vyhodnocení seriálu zajišťuje firma Sportsoft. Pořadatel každého závodu je povinen neprodleně předat výsledky ke zpracování.
Vyhodnocení seriálu proběhne při posledním závodu seriálu.

PŘIHLÁŠKY

Registrace na závody je na webových stránkách jednotlivých závodů seriálu.
Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci od 18ti let, 16-17 letí pouze za trvalé přítomnosti alespoň jednoho zákonného zástupce, nebo s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce.
V případě, že se určité kategorie zúčastní méně než 3 týmy (dvojice a 4členné týmy), může být tato kategorie sloučena s jinou kategorií (např. kategorie mix bude sloučena s kategorií muži).
Přehlášení závodníků a týmů z jiné kategorie během závodu do jiné kategorie je zakázáno.
Vyhlašují se první tři v obsazené kategorii.
Mix znamená alespoň jedna žena v týmu.
Každý tým (i dvoučlenný) musí zvolit svého kapitána. Pouze kapitán je oprávněn reprezentovat tým a je oprávněn jednat s pořadateli.
Jako čtyřčlenný tým může závodit i tým o 3 závodnících.
Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 3 kola. Tzn., že tuto povinnost má i každý člen týmu.

PRAVIDLA ZÁVODU

Start závodu probíhá způsobem určeným pořadatelem závodu. Např. stylem Le-Mans, kdy závodníci po startu běží k připraveným kolům, hromadným startem nebo letmým startem.
Výměna (střídání) jednotlivých závodníků štafety může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu vyhrazenému (prostor startu a cíle). Tento prostor přesně určí pořadatel při předstartovním briefingu. Výměna jinde na trati není možná a je důvodem k diskvalifikaci.
Výměna je stvrzena zřetelným dotykem, například plácnutím nebo předáním štafetového předmětu.
Závodník (tým) je povinen ihned oznámit případné odstoupení ze závodu organizátorům.
Opravy kol jsou povoleny jak v depu, tak na trati. Závodníkům je dovoleno vyměnit i celé kolo v průběhu závodu.
Jakékoli zkracování trati je zakázáno a bude potrestáno vyloučením ze závodu.
Podávání občerstvení je povoleno kdekoli na trati.
Závodníci se zavazují, že po trati nebudou odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atp.

TRAŤ

Trať bude označená šípkami a páskou. Závodníci musí jezdit výhradně po označené trati.
Závodník, který z nějakého důvodu opustí trať se musí vrátit do téhož bodu a pokračovat v kole. V případě, že kolo nedokončí a vrátí se z opačného směru, je toto povinný nahlásit časomíře.

ODSTOUPENÍ ZE ZÁVODU

Závodník (tým) může kdykoli odstoupit ze závodu. Když se tak stane, musí otom neprodleně informovat časomíru a organizátory závodu. Když absolvovali alespoň, tak získají oficiální výsledek. Vpřípadě dvojic a čtveřic musí každý z týmu absolvovat minimálně 3 kola. Vyjímka ze třech kol je jen v případě zranění závodníka v družstvu.

POMOCNÍCI

Všichni závodnící Solo 24-hodinovky musí nominovat pomocníka, který bude na místě závodu (v areálu závodu), kterému organizátor v případě potřeby zavolá. Kontaktní telefonní číslo pomocníka bude udáno při prezentaci do závodu.
Jeden pomocník může podporovat maximálně tři závodníky.
Pomocník nesmí pomáhat jinému závodníkovi, než „svému“.
Pomocník nesmí omezovat „cizího“ závodníka nebo bránit podpoře „cizímu“ závodníkovi.
Pomocník v oblasti depa musí nosit identifikační znak pomocníka.
Pomocník musí při podpoře „svého“ závodníka vždy stát na místě i když je závodník v pohybu.
Např. musí stále stát, zatímco drží lahev, aby si lahev závodník vyzdvihnul v jízdě (pravidla XCO Feed-Zone).
Pomocník může mít fyzický kontakt se „svým“ závodníkem, ale nemůže běřet vedle závodníka zatímco mu odevzdává věci.
Závodník je zodpovědný za pomocníka po čas závodu!!! Nevhodné chování pomocníka může vést k postihu závodníka.

PROTESTY

Protest musí být podaný co nejdříve po údajném přestupku. Konečný čas na podání protestu je 15 minut po uveřejnění neoficiálních konečných výsledků po skončení závodu. Protest musí doprovázet poplatek za protest 20 Euro, který bude vrácen jen v případě, že bude protest oprávněný. V opačném případě zůstává finanční částka organizátorovi.
Protesty mohou podávat pouze závodníci, registrovaní pomocníci nebo organizátoři závodu.
Formuláře na protesty budou k dispozici po čas závodu u ředitele závodu.

PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ ZÁVODU

Závod může být pozastaven nebo přerušen v důsledku extrémně špatného počasí nebo mimořádných událostí, o kterých rozhodne organizátor nebo komisař WEMBO. Bude-li závod pozastaven, tak všichni závodníci musí dokončit kolo a jejich čas a okruhy budou zaznamenány.
Bude-li závod předčasně ukončen, bude platit pořadí v momentě uzavření trati. Bude-li závod následně pokračovat, závodníci budou znovu startováni podle rozdílu časů při dojezdu. Závodníci, kteří byli při pozastavení v depu, vyjedou s prvním závodníkem ve chvíli nového startu.
V případě předčasného ukončení závodu z výše zmíněných důvodů závodníci nemají právo nárokovat vrácení startovného!
Kontrolními průjezdovými branami mohou projíždět pouze závodníci, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni. Označený prostor v okolí kontrolních průjezdových bran je přísně zakázanou zónou pro všechny ostatní závodníky a pohyb v tomto prostoru může být důvodem k diskvalifikaci.
Závodník, který tlačí kolo, musí uvolnit stopu závodníkovi, který jede na kole. Pomalejší závodník je povinen uvolnit stopu rychlejšímu.
Nesportovní chování jakéhokoli druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci. Do celkového výsledku se započítávají pouze celé okruhy, které závodník ujede do 24:00:00h trvání závodu. Závodníci budou vyhodnoceni podle ujetých kol. V případě shodné vzdálenosti rozhodne dřívější dojezdový čas. Jestliže chce závodník pokračovat v závodu i přes technické potíže na trati, je povinen buď dokončit započaté kolo po směru závodu (kolo se započte do celkového součtu), a nebo se vrátit proti směru závodu. Pokud se závodník vrátí v protisměru, je toto okamžitě povinen nahlásit časomíře, toto kolo se mu do celkového součtu započítávat nebude.

START

Start závodů je v sobotu v 10:00 (resp. 12:00 když se tak organizátor rozhodne).
V závislosti na počtu závodníků mohou jako první startovat kategorie Sólo, po kterých následují ostatní starty dvojic a čtveřic a jednotlivé starty mohou být o 10 až 15 minut později. Oficiální čas startu na 24 hodinovce bude všem účastníkům počítaný od startu kategorie Sólo.
Řazení závodníků v rámci kategorií, případně startovních čísel závodníků a jejich umístění na startovní čáře je dle uvážení organizátora.
Závodníci by mělí být připraveni začít „Le-Mans“ startem. V případě takovéhoto startu není povoleno, aby se v prostoru nacházel někdo jiný! Závodníci musí mít už při Le-Mans startu mít nasazenou helmu. V závislosti na počtu startů a rozložení areálu se může použít tradiční metoda startu XCO. Konečné rozhodnutí oznámí pořadatel při poučení závodníků.

CÍLOVÝ DOJEZD. FINISH

Závody končí pro všechny katagorie 24 hodin od oficiálného startu Sólo kategorií a to v neděli v 10:00 (resp ve 12:00, je-li start v sobotu ve 12:00). V tomto čase bude vstupní koberec uzavřen a žádní závodníci nebudou moci začít další kolo. Od 10:00 do 11:00 bude závodník povinný dokončit závěrečný okruh.
Každý účastník 24 hodinovky musí odjezdit minimálně tři kola.
Každý závodník, který dokončí poslední kolo, se ve výsledcích zobrazí jako finišer.
Kolo, které začalo před uplynutím 24-té hodiny závodu a skončilo po 24-té hodině a před uplynutím 25-té hodiny (a 00 minut), bude započítáno do výsledků závodníka.




sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor