CZECHMANIA.cz

Propozice

PROPOZICE ZÁVODU JIHLAVSKÁ 24 MTB

Propozice závodů na 24 a 12 hodin JIHLAVSKÁ 24 MTB

 
TERMÍN: 18.–19. května 2019
 
LOKALITA: Areál letního kina Jihlava, Heulos, www.amfik.cz
 
 
Závod na 24 hodin
 
Kategorie
 
    Jednotlivci muži U23 (18 - 22 let. Závodníci ve věku od 16 - 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, a to pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu.),  
    jednotlivci muži 23 - 39 let,
    jednotlivci muži 40 - 49 let,  
    jednotlivci muži 50 - 59 let,
    jednotlivci muži 60 let +.
    Jednotlivci ženy U23 (18 - 22 let. Závodníci ve věku 16 - 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, a to pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu.),
    jednotlivci ženy 23 - 39 let
    jednotlivci ženy 40 let +.
 
    2 tým muži OPEN,
    2 tým muži 40 let + .
    2 tým ženy OPEN.
    2 tým mix OPEN.
 
    4 tým muži OPEN,
    4 tým muži 40 let +.
    4 tým ženy OPEN.  
    4 tým mix OPEN.
Jako čtyřčlenný tým může závodit i tým o 3 závodnících.
 
    8 tým bez rozdílu, bez omezení věku – nemusí být 8 závodníků (dle možností týmu 5 – 8 závodníků). Startovné se platí za počet členů týmu – tým je každopádně hodnocen v kategorii 8 tým. Tato kategorie není zahrnuta do seriálu závodů 24MTB.
 
Při určování věku závodníka se bere v úvahu pouze rok narození, nikoli přesné datum. Např., závodnící narození 1.1.2000 a 31.12.2000 jsou pro závod oba povážování za 19-ti leté.
 
Týmové kategorie OPEN:  této kategorie se může zúčastnit závodník/ce libovolného věku. Tento tým, bude hodnocen pouze v této kategorii.
 
Platba startovného  
 
Platba startovného bezhotovostně do 2.5.2019
8-tým, 4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1100,- Kč/ osoba – snížená cena startovného
 
Platba startovného bezhotovostně od 3.5. 2018 do 10.5. 2019
8-tým, 4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1400,- Kč/osoba – základní cena startovného
 
Platba startovného hotovostí na místě závodu od 17.5 do  18.5.2019  v čase prezence závodníků
8-tým, 4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1400,- Kč/ osoba – základní cena startovného
 
STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 2 x teplé jídlo, 2 x nápoj) zdravotní pomoc, měření času, ubytovací a parkovací poplatky, mytí kol, vstup na doprovodný kulturní program v pátek a v sobotu do prostoru letního kina. V případě neúčasti se startovné nevrací.
 
 
Závod na 12 hodin
 
Kategorie:
 
    Jednotlivci muži OPEN
    Jednotlivci ženy OPEN
 
    2 tým muži OPEN
    2 tým ženy OPEN
    2 tým mix OPEN
 
Kategorie OPEN:  této kategorie se může zúčastnit závodník/ce libovolného věku,  který/á má ambice poměřit svoji výkonnost se všemi závodníky bez rozdílu věku. Tento závodník/ce, tým, bude hodnocen pouze v této kategorii. Tato je vyhlašována jako kategorie hlavní a jediná.
 
Platba startovného  
 
Platba startovného bezhotovostně do 2.5. 2019
2-tým, jednotlivci = 850,- Kč/ osoba – snížená cena startovného
 
Platba startovného bezhotovostně od 3.5. 2019 do 10.5. 2019
2-tým, jednotlivci = 1050,- Kč/ osoba  - základní cena startovného
 
Platba hotovostí na místě závodu od 17.5. do 18.5. 2019 v čase prezence závodníků
2-tým, jednotlivci = 1050,- Kč/ osoba – základní cena startovného
 
STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 1 x teplé jídlo, 1 x nápoj) zdravotní pomoc, měření času, ubytovací a parkovací poplatky, mytí kol, vstup na doprovodný kulturní program v pátek a v sobotu do prostoru letního kina. V případě neúčasti se startovné nevrací.
 
 
OBECNÁ PRAVIDLA PRO JIHLAVSKÁ 24 MTB
 
PŘIHLÁŠKY:
elektronicky na internetové adrese: http://www.jihlavska24mtb.cz/ nebo osobně na místě závodu.
 
Cena startovného se liší dle data registrace.
 
Uzávěrka elektronických přihlášek a bezhotovostních plateb startovného je:
    do  2.5.2019 - snížená cena startovného.
    Do 10.5.2019 - základní cena startovného.
Přihlášky a platby po tomto termínu pouze v místě startu v době registrace.
     - na místě v čase prezence závodu – 17.5. a 18.5.2019 - základní cena startovného
 
Závodníci si mohou při elektronickém přihlášení objednat triko s motivem závodu za 150 Kč.
 
K přihlášce je možné objednat úrazové pojištění. Možnost úrazového pojištění – pojištění ano/ ne. Doba nezbytného léčení DNL-D 200,– Kč. Trvalé následky úrazu 600 000,– Kč. Smrt následkem úrazu 300 000,– Kč. Cena 306,– Kč.
 
ZPŮSOB PLATBY:  
bezhotovostně na účet banky:  ČSOB, a.s.,  č.ú. 241 830 347 / 0300, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování nebo hotovostně na místě při prezentaci do závodu.
Doklad o bezhotovostním zaplacení vezměte s sebou k prezentaci.
 
TRASA ZÁVODU
Délka jednoho kola je 8 km, převýšení 200 m. Trasa je společná pro všechny kategorie závodu
Střídání štafet bude probíhat v prostoru startu na místě určeném pořadateli.
Trať bude označená šipkami a páskou. Zavodnící musí jezdit výhradne po označené trati.
Závodník, který opustí trať z nějakého důvodu, sa musí vrátit do stejného bodu a pokračovat v kole. V případě, že kolo nedokončí a vrátí se z opačného směru je toto povinnen nahlásit časomíře.
 
AREÁL ZÁVODU
Areál letního kina Jihlava, Heulos, www.amfik.cz
 
ČASOMÍRA
Zajišťuje firma SPORTSOFT.  
Závod bude měřen čipy. Každý závodník obdrží čip při prezentaci spolu se startovním číslem.
 
POVINNÉ VYBAVENÍ
Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech v dobrém technickém stavu. Každý účastník je povinen používat v době od 21:00 hod. do 05:30 hod. dostatečné osvětlení (bílé vpředu a červené vzadu) s tím, že zadní světlo nesmí blikat, ale musí po celou dobu pouze svítit.
 
MIX
Mix znamená alespoň jedna žena v týmu.
 
ZMĚNA KATEGORIE
V případě, že se určité kategorie zúčastní méně než 3 týmy (dvojice a 4členné týmy), může být tato kategorie sloučena s jinou kategorií (např. kategorie mix bude sloučena s kategorií muži).
Přehlášení závodníků a týmů během závodu do jiné kategorie je zakázáno.
 
 
PODMÍNKY ÚČASTI
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník vyplněním a odevzdáním přihlášky (online registrace) nebo svým podpisem na přihlášce (registrace na místě) vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že: bere na vědomí, že se závod koná (jede) za plného silničního provozu a bude dodržovat platná pravidla silničního provozu závodu se účastní na vlastní nebezpečí.  
- Po celou dobu závodu bude používat ochrannou cyklistickou přilbu
- není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
- pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu v celém areálu závodu (nejen v prostoru startu a cíle, ale i kdekoli na celé trati)
 
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA závodu Jihlavská 24 MTB
Beru na vědomí, že trasa závodu byla vytyčena na veřejných komunikacích a závod se koná za běžného provozu. Této skutečnosti přizpůsobím své chování na trati tak, aby se předešlo úrazům a škodám na majetku. S možnými riziky na trati jsem byl pořadatelem seznámen. Po celou dobu závodu se budu řídit pravidly silničního provozu, pravidly soutěže a pokyny pořadatele. Závodu se účastním na vlastní nebezpečí a nebudu uplatňovat vůči pořadateli žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti se závodem, pokud tato odpovědnost nebyla s pořadatelem předem sjednána.
 
 
Zájemcům o účast v závodech JIHLAVSKÁ24MTB na 24 a 12 HODIN, doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.
 
START ZÁVODU
Start závodu je hromadný z náměstí v soboru 18.5.2019 v 11:00, následně vjezd do prvního měřeného kola (v areálu letního kina) je letmý.
 
STŘÍDÁNÍ
Střídání závodníků v týmu může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu vyhrazenému. Střídání je stvrzeno zřetelným dotykem, například plácnutím. Střídání jinde na trati není možné a je důvodem k diskvalifikaci.  
 
OPRAVY KOL, SERVIS KOL
Opravy kol jsou povoleny jak v depu, tak na trati. Závodníkům je dovoleno vyměnit i celé kolo v průběhu závodu.
 
Jakékoli zkracování trati je zakázáno a bude potrestáno vyloučením ze závodu.
 
Podávání občerstvení je povoleno kdekoli na trati.
 
Závodníci se zavazují, že po trati nebudou odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atp.
 
ODSTOUPENÍ ZE ZÁVODU:
Závodník (tým) může kdykoli odstoupit ze závodu. Když se tak stane, musí o tom neprodleně informovat časomíru a organizátory závodu. Splní-li podmínky klasifikace, získají oficiální výsledek.
 
PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ ZÁVODU:
Závod může být pozastaven nebo přerušen v důsledku extrémně špatného počasí nebo mimořádných událostí, o kterých rozhodne organizátor. V případě předčasného ukončení závodu z výše zmíněných důvodů závodníci nemají právo nárokovat vrácení startovného!
Bude-li závod pozastaven, tak všichni závodníci musí dokončit kolo a jejich čas a okruhy budou zaznamenány.
Bude-li závod následně pokračovat, závodníci budou znovu startováni podle rozdílu časů při dojezdu. Závodníci, kteří byli při pozastavení v depu, vyjedou s prvním závodníkem ve chvíli nového startu.
Bude-li závod předčasně ukončen, bude platit pořadí v momentě uzavření trati.
 
Kontrolními průjezdovými branami mohou projíždět pouze závodníci, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni.  
 
Označený prostor v okolí kontrolních průjezdových bran je přísně zakázanou zónou pro všechny ostatní závodníky a pohyb v tomto prostoru může být důvodem k diskvalifikaci.
 
Závodník, který tlačí kolo, musí uvolnit stopu závodníkovi, který jede na kole. Pomalejší závodník je povinen uvolnit stopu rychlejšímu.
 
Nesportovní chování jakéhokoli druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci.  
 
TECHNICKÉ POTÍŽE NA TRATI
Jestliže chce závodník pokračovat v závodu i přes technické potíže na trati, je povinen buď dokončit započaté kolo po směru závodu (kolo se započte do celkového součtu), a nebo se vrátit proti směru závodu. Pokud se závodník vrátí v protisměru, je toto okamžitě povinen nahlásit časomíře, toto kolo se mu do celkového součtu započítávat nebude.
 
CÍL A DOBA TRVÁNÍ ZÁVODU:  
- pro 24h závod: Kolo, které začalo před uplynutím 24 h od startu (neděle 11:00) a skončilo před uplynutím 25 h od startu (neděle 12:00) bude započítané do výsledku závodníka. Konec závodu je nejpozději v něděli 19.5.2019 ve 12:00.
- pro 12h závod: Kolo, které začalo před uplynutím 12 h od startu (sobota 23:00) a skončilo před uplynutím 13 h od startu (sobota 24:00) bude započítané do výsledku závodníka. Konec závodu je nejpozději v soboru 18.5.2019 ve 24:00.
 
PODMINKY KLASIFIKACE PRO  ZÁVOD NA 24 HODIN:
Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 3 kola. Tuto povinnost má i každý člen týmu (tyto podmínky neplatí pro závod na 12 hodin).  
Vyjímka třech kol platí platí jen v případě zranění závodníka (člena štafety).  
8.tým  má vyjímku z pravidla o počtu kol. U 8-týmu nezáleží ani na počtu ujetých kol jednotlivých členů týmu.
 
 
 
 
VYHODNOCENÍ, VYHLAŠOVÁNÍ, PRIZE MONEY
Vyhlašují se první tři v obsazené kategorii.  
Vyhlašuje se celkové absolutní pořadí jednotlicvů, mužů, žen. Dle něj se budou přidělovat prize money.
1.    Místo 3 000 Kč
2.    Místo 2 000 Kč
3.    Místo 1 000 kč
4.    
Závodníci budou vyhodnoceni podle ujetých kol. V případě shodné vzdálenosti rozhodne dřívější dojezdový čas.  
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1,5 hodiny po ukončení závodu. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat do 30-ti minut po ukončení závodu v dané kategorii oproti kauci ve výši 500,- Kč. Podpisem výsledkové listiny hlavním pořadatelem jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější připomínky a reklamace nebudou uznány.
 
PROTESTY
Protesty mohou podávat pouze závodníci (kapitáni), registrovaní pomocníci nebo organizátoři závodu.
 
 
Bodování v seriálu:
 
1. místo 200 bodů
2.–32. místo dále po 5 bodových rozdílech
33.–53. místo po 2 bodových rozdílech
 
Klasifikováni budou závodníci / týmy, které se zúčastní minimálně tři závodů a budou vyhodnoceni ve výsledkové listině těchto závodů.  
Pro štafety – 4 týmy platí : těchto započtených závodů se musí zůčastnit vždy alespoň tři stejní závodníci
 
Pro celkové hodnocení do seriálu budou započítány tři nejlepší výsledky. V případě shodnosti bodů vyhrává tým / jednotlivec s větším počtem najetých kilometrů/.
 
 
POŘADATEL:
SLIBY – CHYBY, z.s.
U Hřbitova 1
586 01 Jihlava
 
IČO: 228 44 325
Bankovní spojení: 241 830 347 / 0300
http://www.jihlavska24MTB.cz
 
 
Sliby-Chyby, z.s.
Miroslav Malík
24. 2. 2019
 

Partneři závodu

TOPlist
GEO: ,