Československý seriál 24 hodin MTB

CzechMania.cz

Proposition

PROPOZICE ZÁVODU JIHLAVSKÁ 24 MTB

PROPOZICE ZÁVODU „JIHLAVSKÁ 24 MTB“

Propozice závodů na 24 a 12 hodin JIHLAVSKÁ 24 MTB

TERMÍN: 19.–21. května 2017

LOKALITA: Areál letního kina Jihlava, Heulos, www.amfik.cz

 

Závod na 24 hodin

Kategorie

Jednotlivci muži OPEN, od 40 a od 55 let

Jednotlivci ženy OPEN, od 40 let

 

2 tým muži OPEN a od 40 let

2 tým ženy OPEN

2 tým mix OPEN

 

4 tým muži OPEN a od 40 let

4 tým ženy OPEN

4 tým mix OPEN

 

8 tým (bez rozdílu) bez omezení věku – nemusí být 8 závodníků (dle možností týmu 5 – 8 závodníků)

Startovné se platí za počet členů týmu –tým je každopádně hodnocen v kategorii 8 tým

Kategorie OPEN:  této kategorie se může zúčastnit závodník/ce libovolného věku,  který/á má ambice poměřit svoji výkonnost se všemi závodníky bez rozdílu věku. Tento závodní/ce, tým, bude hodnocen pouze v této kategorii. Tato je vyhlašována jako kategorie hlavní.

 

Platba startovného do 2.5.2017

8-tým, 4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1000,- Kč/ osoba – snížená cena startovného

 

Platba startovného od 3.5. 2016 do 12.5. 2017

8-tým, 4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1300,- Kč/osoba – základní cena startovného

 

Platba na místě závodu od 19.5 do  20.5.2017  v čase prezence závodníků

8-tým, 4-tým, 2-tým, jednotlivci = 1300,- Kč/ osoba – základní cena startovného

STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 2 x teplé jídlo, 2 x nápoj) zdravotní a technickou pomoc, měření času, ubytovací a parkovací poplatky, mytí kol, vstup na doprovodný kulturní program v pátek a v sobotu do prostoru letního kina. V případě neúčasti se startovné nevrací.

 

Závod na 12 hodin

Kategorie:

Jednotlivci (muži, ženy) OPEN

2 tým (muži, ženy, mix) OPEN

Kategorie OPEN:  této kategorie se může zúčastnit závodník/ce libovolného věku,  který/á má ambice poměřit svoji výkonnost se všemi závodníky bez rozdílu věku. Tento závodník/ce, tým, bude hodnocen pouze v této kategorii. Tato je vyhlašována jako kategorie hlavní a jediná.

 

Platba startovného do 2.5. 2017

2-tým, jednotlivci = 800,- Kč/ osoba – snížená cena startovného

 

Platba startovného od 3.5. 2017 do 12.5. 2017

2-tým, jednotlivci = 1000,- Kč/ osoba  - základní cena startovného

 

Platba na místě závodu od 19.5. do 20.5. 2017 v čase prezence závodníků

2-tým, jednotlivci = 1000,- Kč/ osoba – základní cena startovného

STARTOVNÉ ZAHRNUJE: startovní číslo se jménem, občerstvení po celou dobu závodu (zdarma kompletně občerstvovací stanice a 1 x teplé jídlo, 1 x nápoj) zdravotní a technickou pomoc, měření času, ubytovací a parkovací poplatky, mytí kol, vstup na doprovodný kulturní program v pátek a v sobotu do prostoru letního kina. V případě neúčasti se startovné nevrací.

 

OBECNÁ PRAVIDLA PRO „JIHLAVSKÁ 24 MTB“

PŘIHLÁŠKY:

elektronicky na internetové adrese: http://www.jihlavska24mtb.cz/ nebo osobně na místě závodu.

 

Cena startovného se liší dle data registrace.

Uzávěrka elektronických přihlášek a bezhotovostních plateb startovného je:

-        do  2.5.2017 - snížená cena startovného.

-        Do 12.5.2017 - základní cena startovného.

Přihlášky a platby po tomto termínu pouze v místě startu v době registrace.

- na místě v čase prezence závodu – 19.5. a 20.5.2017 - základní cena startovného

 

ZPŮSOB PLATBY na účet banky:  ČSOB, a.s.,  č.ú. 241 830 347 / 0300, variabilní symbol bude specifikován během přihlašování.

 

Doklad o zaplacení vezměte s sebou k prezentaci.

 

Doba trvání závodu: 24 a 12 hodin

 

PODMINKY KLASIFIKACE PRO  ZÁVOD NA 24 HODIN:

Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří ujedou alespoň 3 kola. Tzn., že tuto povinnost má i každý člen týmu.

 

8. tým  -  nezáleží na počtu ujetých kol jednotlivých členů týmu ani na celkovém počtu ujetých kol týmu.

 

Když se starší závodník přihlásí do kategorie OPEN, nebude hodnocený ve své věkové kategorii.

Klasifikován bude pouze závodník tzn. jednotlivec nebo člen štafety, který projede cílem v čase od 11:15 do 12:00 hod.

Tyto podmínky neplatí pro závod na 12 hodin

 

TRASA ZÁVODU

Délka 8 km, převýšení 200 m. Trasa je společná pro všechny kategorie závodu

 

Střídání štafet bude probíhat v prostoru startu na místě určeném pořadateli.

 

AREÁL ZÁVODU

Areál letního kina Jihlava, Heulos, www.amfik.cz

 

ČASOMÍRA

Zajišťuje firma Sportsoft

Závod bude měřen čipy. Každý závodník obdrží čip při prezentaci spolu se startovním číslem.

 

POVINNÉ VYBAVENÍ

Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech v dobrém technickém stavu. Každý účastník je povinen používat v době od 21:00 hod. do 05:30 hod. dostatečné osvětlení (bílé vpředu a červené vzadu) s tím, že zadní světlo nesmí blikat, ale musí po celou dobu pouze svítit.

 

SERVIS KOL

Servis bude zajištěn od soboty  20. 5. 2017 do neděle  21. 5. 2017

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník vyplněním a odevzdáním přihlášky (online registrace) nebo svým podpisem na přihlášce (registrace na místě) vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

- bere na vědomí, že se závod koná (jede) za plného silničního provozu a bude dodržovat platná pravidla silničního provozu

- závodu se účastní na vlastní nebezpečí.  Po celou dobu závodu bude používat ochrannou cyklistickou přilbu

- není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu

- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy

- pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu v celém areálu závodu (nejen v prostoru startu a cíle, ale i kdekoli na celé trati)

 

Prohlášení účastníka závodu Jihlavská 24 MTB

Beru na vědomí, že trasa závodu byla vytyčena na veřejných komunikacích a závod se koná za běžného provozu. Této skutečnosti přizpůsobím své chování na trati tak, aby se předešlo úrazům a škodám na majetku. S možnými riziky na trati jsem byl pořadatelem seznámen. Po celou dobu závodu se budu řídit pravidly silničního provozu, pravidly soutěže a pokyny pořadatele. Závodu se účastním na vlastní nebezpečí a nebudu uplatňovat vůči pořadateli žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti se závodem, pokud tato odpovědnost nebyla s pořadatelem předem sjednána.

Možnost úrazového pojištění – pojištění ano/ ne. Doba nezbytného léčení DNL-D 200,– Kč. Trvalé následky úrazu 600 000,– Kč. Smrt následkem úrazu 300 000,– Kč. Cena 306,– Kč

Zájemcům o účast v závodech JIHLAVSKÁ24MTB na 24 a 12 HODIN, doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření.

Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1,5 hodiny po ukončení závodu. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat do 30-ti minut po ukončení závodu v dané kategorii oproti kauci ve výši 500,- Kč. Podpisem výsledkové listiny hlavním pořadatelem jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější připomínky a reklamace nebudou uznány.

Závodníci ve věku od 15 do 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, a to pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu.

 

POŘADATEL
SLIBY – CHYBY, z.s.
U Hřbitova 1
586 01 Jihlava

IČO: 228 44 325
Bankovní spojení: 241 830 347 / 0300
http://www.jihlavska24MTB.cz

 

Partners of the race

TOPlist
GEO: ,